Lập trình

Lập trình

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Game caro đơn gian viết bằng C++

Chào các bạn, C++ là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và mạnh. Hôm nay mình post game caro viết bằng C++ trên console :) .Đây là code :)
#include<iostream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>

using namespace std;

#define UP   119  // w
#define DOW  115  // s
#define LE   97   // a
#define RI   100  // d
#define OK   13   // enter

int a[100][100];
int luot = 0;
int x = 12;
int y = 6;
int p1 = 0;
int p2 = 0; // p1,p2 la ti so cua 2 player
int thaydoiluot = 0;

struct ToaDo{
int x;
int y;
};
ToaDo mang[4];

void txtColor(int color);
void gotoxy(int x,int y);
void khung();
void play();
int thang();
void tiso();
void khungtiso();
void huongdan();

int main(){
SetConsoleTitle("Game : Ca-ro . Developer : Nguyen Dinh Tuan");
khung();
khungtiso();
gotoxy(x,y);
play();
getch();
return 0;
}

void txtColor(int color)
{
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), color);
}

void gotoxy(int x, int y)
{
COORD coord;
coord.X = x;
coord.Y = y;
SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

void start(){
for(int i=0 ;i<100 ;i++){
for(int j=0 ;j<100 ;j++){
a[i][j] = 0;
}
}
}

void khung(){
int d=1;
txtColor(6);
for(int i=0 ;i < 40;i++){
gotoxy(10+i,3);
cout << char(220);
gotoxy(10+i,20);
cout << char(223);
}
for(int i=4 ;i<=19 ;i++){
gotoxy(10,i);
cout << char(219);
gotoxy(49,i);
cout << char(219);
}
int k=1;
for(int i=11; i<=48 ;i++){
for(int j=4 ;j<=19 ;j++){
if(i%2==0){
if(j%2==0){
gotoxy(i,j);
txtColor(0);
cout << char(219);
}
else{
gotoxy(i,j);
txtColor(7);
cout << char(219);
}
}
else{
if(j%2==0){
gotoxy(i,j);
txtColor(7);
cout << char(219);
}
else{
gotoxy(i,j);
txtColor(0);
cout << char(219);
}
}
}
}
txtColor(14);
gotoxy(10,21);
cout << "Developer : Nguyen Dinh Tuan . ";
gotoxy(10,22);
cout << "Mail      : theiron1997@gmail.com";
huongdan();
}

void play(){
tiso();
gotoxy(x,y);
//int (*fthang)() = thang;
if(thang()){
gotoxy(10,1);
cout << "                                                              ";
gotoxy(10,1);
cout << "Nguoi choi " << thang() << " da thang.";
if(thang()==1) p1++; else p2++;
for(int k = 0;k<4 ;k++){
gotoxy(mang[k].x,mang[k].y);
txtColor(13);
if(thang()==1){
cout << "o";
}
else{
cout << "x";
}
}
getch();
gotoxy(10,1);
cout << "                                                  ";
gotoxy(10,1);
cout << "Co muon tiep tuc danh (c/k)";
char ch = getch();
if((ch=='c')||(ch=='C')){
gotoxy(10,1);
thaydoiluot++;
   if(thaydoiluot%2==0) luot = 0;
   else luot = 1;
   cout << "                                  ";
start();
khung();
khungtiso();
gotoxy(x,y);
play();
}
else{
exit(0);
}
}
char ch = getch();
// Nen su dung switch();
if(ch==104){
txtColor(10);
if(luot%2==0){ // nguoi 2 cau hoa
gotoxy(15,1);
cout << "Nguoi choi 2 co dong y khong ? c/k";
char CHAR = getch();
if((CHAR=='c')||(CHAR=='C')){
gotoxy(10,1);
   thaydoiluot++;
   if(thaydoiluot%2==0) luot = 0;
   else luot = 1;
       cout << "                                                 ";
   start();
   khung();
   khungtiso();
   gotoxy(x,y);
   play();
}
else{
gotoxy(15,1);
cout << "                                              ";
gotoxy(15,1);
cout << "Nguoi choi 2 khong dong y ";
gotoxy(15,1);
getch();
cout << "                                        ";
//gotoxy(15,1);
//system("pause");
cout << "                                                                     ";
   }
}
else{
gotoxy(15,1);
cout << "Nguoi choi 1 co dong y khong ? c/k";
char CHAR = getch();
if((CHAR=='c')||(CHAR=='C')){
gotoxy(10,1);
   thaydoiluot++;
   if(thaydoiluot%2==0) luot = 0;
   else luot = 1;
       cout << "                                                  ";
   start();
   khung();
   khungtiso();
   gotoxy(x,y);
   play();
}
else{
gotoxy(15,1);
cout << "                                              ";
gotoxy(15,1);
cout << "Nguoi choi 1 khong dong y . ";
getch();
gotoxy(15,1);
cout << "                                        ";
gotoxy(15,1);
//system("pause");
//getch();
//gotoxy(15,1);
cout << "                                                                     ";
   }
       }
    }
if(ch==116){
if(luot%2==0){
gotoxy(15,1);
txtColor(10);
cout << "Nguoi choi 1 da thua ";
getch();
p2++;
gotoxy(10,1);
//luot = 0; // <- nen nang cap cho nay
thaydoiluot++;
   if(thaydoiluot%2==0) luot = 0;
   else luot = 1;
   cout << "                                  ";
start();
khung();
khungtiso();
gotoxy(x,y);
play();
}
else{
gotoxy(15,1);
txtColor(10);
cout << "Nguoi choi 2 da thua ";
getch();
p1++;
gotoxy(10,1);
//luot = 0; // <- nen nang cap cho nay
thaydoiluot++;
   if(thaydoiluot%2==0) luot = 0;
   else luot = 1;
   cout << "                                  ";
start();
khung();
khungtiso();
gotoxy(x,y);
play();
}
}
if(ch==UP){
if(y<=4){
y = 19;
gotoxy(x,y);
play();
}
else{
y--;
gotoxy(x,y);
play();
}
}
if(ch==27){
gotoxy(15,0);
cout << "Ban co muon thoat c/k";
char C = getch();
if((C=='c')||(C=='C')){
exit(0);
}
else{
gotoxy(15,0);
   cout << "                                ";
}
}
if(ch==DOW){
if(y>=19){
y = 4;
gotoxy(x,y);
play();
}
else{
y++;
gotoxy(x,y);
play();
}
}
if(ch==RI){
if(x>=48){
x = 11;
gotoxy(x,y);
play();
}
else{
x++;
gotoxy(x,y);
play();
}
}
if(ch==LE){
if(x<=11){
x = 48;
gotoxy(x,y);
play();
}
else{
x--;
gotoxy(x,y);
play();
}
}
if(ch==OK){
// Neu ma da co gia tri
if(a[x][y]!=0){
gotoxy(15,1);
txtColor(10);
cout << "O nay khong trong. Ban hay chon o khac ...";
getch();
gotoxy(15,1);
cout << "                                            ";
gotoxy(x,y);
play();
}
// luc nay da chon o khong co gia tri
luot++;
if(luot%2==0){  // luot nguoi 2
    a[x][y] = 2;
    gotoxy(x,y);
    txtColor(10);
    cout << "x";
    gotoxy(15,1);
    txtColor(11);
    cout << "Den luot nguoi 1 - " ;
    txtColor(12);
    cout << "o";
    play();
}
else{ // luot nguoi 1
a[x][y] = 1 ;
gotoxy(x,y);
txtColor(12);
cout << "o";
gotoxy(15,1);
txtColor(11);
   cout << "Den luot nguoi 2 - " ;
   txtColor(10);
   cout << "x";
play();
}
}
play(); // luc an phim khac
}
int thang(){
int Thang = 1; // thang . 0 la chua thang
for(int i=1 ;i<=50 ;i++){
for(int j=1 ;j<=50 ;j++){
if((a[i][j]==a[i+1][j])&&(a[i][j]==a[i+2][j])&&(a[i][j]==a[i+3][j])/*&&(a[i+4][j]==a[i][j])*/&&(a[i][j]!=0)){
Thang = 1;
for(int h=0;h<=50 ;h++){
if(i-h <= 1){
break;
}
else{
if ((a[i - h][j] != a[i][j]) && (a[i - h][j] != 0)){
Thang = 0;
break;
}
}
}
for(int h=0;h<=50 ;h++){
if(i+h >= 50){
break;
}
else{
if ((a[i + h + 3][j] != a[i][j]) && (a[i + h + 3][j] != 0)){
Thang = 0;
break;
}
}
}
if(Thang==1){
for(int k=0 ;k<4 ;k++){
mang[k].y = j;
mang[k].x = i+k; 
}
return a[i][j];
}
if((a[i][j]==a[i][j+1])&&(a[i][j]==a[i][j+2])&&(a[i][j]==a[i][j+3])/*&&(a[i][j]==a[i][j+4])*/&&(a[i][j]!=0)){
Thang = 1;
for(int h=0 ;h<=50 ;h++){
if(j+h>=50){
break;
}
else{
if((a[i][j+3+h]!=0)&&(a[i][j+3+h]!=a[i][j])) Thang = 0;
}
}
for(int h=0 ;h<=50 ;h++){
if(j-h<=1){
break;
}
else{
if((a[i][j-h]!=0)&&(a[i][j-h]!=a[i][j])) Thang = 0;
}
}
if(Thang==1){
for(int k=0 ;k<4 ;k++){
mang[k].x = i;
mang[k].y = j+k; 
}
return a[i][j];
}
if((a[i][j]==a[i+1][j+1])&&(a[i][j]==a[i+2][j+2])&&(a[i][j]==a[i+3][j+3])/*&&(a[i][j]==a[i+4][j+4])*/&&(a[i][j]!=0)){
Thang = 1;
for(int h=0; h<=50 ;h++){
if((i+h>=50)||(j+h)>=30) break;
else{
if((a[i+h+3][j+h+3]!=a[i][j])&&(a[i+h+3][j+h+3]!=0)) Thang = 0;
}
}
for(int h=0; h<=50 ;h++){
if((i-h<=1)||(j-h)<=1) break;
else{
if((a[i-h][j-h]!=a[i][j])&&(a[i-h][j-h]!=0)) Thang = 0;
}
}
if(Thang==1){
for(int k=0 ;k<4 ;k++){
mang[k].x = i+k;
mang[k].y = j+k; 
}
return a[i][j];
if((a[i][j]==a[i-1][j+1])&&(a[i][j]==a[i-2][j+2])&&(a[i][j]==a[i-3][j+3])/*&&(a[i][j]==a[i-4][j-4])*/&&(a[i][j]!=0)){
Thang = 1;
for(int h=1; h<=50 ;h++){
if((i+h>=50)||(j-h)<=1) break;
else{
if((a[i+h][j-h]!=a[i][j])&&(a[i+h][j-h]!=0)) Thang = 0;
}
}
for(int h=0; h<=50 ;h++){
if((i-h<=1)||(j+h)>=50) break;
else{
if((a[i-4-h][j+h+4]!=a[i][j])&&(a[i-h-4][j+h+4]!=0)) Thang = 0;
}
}
if(Thang==1){
for(int k=0 ;k<4 ;k++){
mang[k].x = i-k;
mang[k].y = j+k; 
}
return a[i][j];
} ;
}
}
return 0;
}

void khungtiso(){
gotoxy(52,3);
txtColor(10);
cout << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) ;
txtColor(13); 
cout << " Ti so ";
txtColor(10);
cout  << char(220)  << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) << char(220) << char(220);
gotoxy(54,4);
txtColor(14);
cout << "player1    player2";
for(int i=0; i<=21 ;i++){
gotoxy(52+i,4+18);
txtColor(10);
cout << char(223);
}
for(int i=4 ; i<= 21 ;i++){
gotoxy(52,i);
cout << char(219);
gotoxy(52+16+5,i);
cout << char(219);
gotoxy(52+8+2,i);
cout << char(219);
tiso();
}
void tiso(){
for(int i=0 ;i < p1 ;i++){
gotoxy(52+2,6+i);
txtColor(12);
cout << "o";
}
for(int i=0 ;i < p2 ;i++){
gotoxy(52+13,6+i);
txtColor(11);
cout << "x";
}
}
void huongdan(){
txtColor(10);
gotoxy(1,0);
txtColor(9);
cout << "Esc - Thoat";
txtColor(10);
gotoxy(1,3);
cout << "a : " << char(283);
gotoxy(1,4);
cout << "d : " << char(282);
gotoxy(1,5);
cout << "w : " << char(280);
gotoxy(1,6);
cout << "s : " << char(281);
gotoxy(1,8);
txtColor(13);
cout << "t : xin ";
gotoxy(1,9);
txtColor(13);
cout << "    thua";
gotoxy(1,10);
txtColor(10);
txtColor(13);
cout << "h : cau ";
gotoxy(1,11);
cout << "    hoa";
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét