Lập trình

Lập trình

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

[B1] Class, cách thức hoạt động , trong bộ nhớ

Như chúng ta đã biết lập trình hướng đối tượng rất quan trọng và khi lập trình hướng đối tượng (ở dây tôi đề cập đến trong ngôn ngữ C++) chúng ta phải thành thạo trong lập trình với class . Ở bài này tôi chỉ nêu cách thức hoạt động sơ khai của class :
+ Trước tiên ta đi đến một vài định nghĩa cơ bản của class :
   - trích dẫn một vài dòng trong tài liệu của đại học công nghệ Hà Nội : "Lập trình hướng đối tượng là lập          trình cấu trúc + trừu tượng hóa dữ liệu . Có nghĩa tổ chức chương trình dưới dạng cấu trúc . Tuy nhiên          việc thiết kế chương trình xoay quanh dữ liệu ... "
  
+ Ở trên ta chú ý tới tính đóng gói dữ liệu của class : Các thao tác với dữ liệu sẽ được đóng gói , vì thế ta sẽ có một quy tắc làm việc với class sẽ được đề cập đến bài sau.

+ Sau khi ta định nghĩa class trong c++ , thi class(lớp) được sử dụng như một kiểu dữ liệu :
   - Khai báo biếu mảng : ten_lop biến ; ten_lop mang[5] ; ten_lop * p = new ten_lop[5] ;
+ Dễ thấy class bao gồm các thuộc tính(kiểu dữ liệu int char ,...) và các phương thức (hàm)
 - Khi ta khai báo ten_lop b1,b2 ;
 - sau đó máy cấp phát bộ nhớ để lưu thuộc tính (chú ý là thuộc tính) chứ không lưu phương thức
   vì phương thức được chương trình cấp phát bộ nhớ để các biến dùng chung.
*> thứ 2
+ Trong class có thuộc tính và phương thức
  sử dụng lại biến b1,b2 thì mỗi biến có thuộc tính khác nhau nên khi sử dụng các thuộc tính , phương
  thức ta phải viết ten_bien.thuoc_tinh ; ten_bien.phuong_thuc (Giống như kiểu cấu trúc)
+> Ở trên ta đề cập đến thuộc tính và bây giờ ta đề cập đến phương thức (hàm)
  ta dễ thấy khi ta khai báo đối tượng thuộc kiểu class mà ta đã cài đặt thì các phương thức là
  cố định xoay quanh , làm việc với thuộc tính .
  Vì vậy ta có thể khẳng định các đối tượng của một lớp có các thuộc tính khác nhau nhưng các
  phương thức điều hành thuộc tính là hoàn toàn giống nhau . Vì vậy khi ta khai báo nhiều biến
  của cùng một lớp  thì máy tính cấp phát bộ nhớ riêng cho biến để chứa THUỘC TÍNH còn các phương   thức, chúng chỉ được cấp phát bộ nhớ khi nó hoạt động (được gọi) ,


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét