Lập trình

Lập trình

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Game đơn giản viết bằng pascal

Đây là code rất đơn giản cho trò chơi giống flappy bird do mình không sử dụng unit graph nên nhìn hơi xâu .PROGRAM Flappy;
USES CRT;
VAR TREN,DUOI,L,tangXDT,tangYDT,tangXNV : BYTE ;
XDT,YDT,XNV,F ,DIEM0,DIEM ,TGROI : INTEGER;
TEN :STRING;
_FILE :TEXT;

procedure TAOCNV(cot,tren,duoi : integer ) ; {---HAM NAY DE TAO CHUONG NGAI VAT.--- }

var i: integer;

begin
for i := 1 to tren do
begin
gotoxy(cot,i) ;
write(#25) ;
end;

for i:= 21-duoi to 21 do
begin
gotoxy(cot,i) ;
write(#24);
end;
end;

procedure VIETDT(x,y: integer); {----HAM NAY DUNG DE TAO DOI TUONG.2 BIEN LA TOA DO CUA DOI TUONG-----}

begin
f := 20 ;
gotoxy(x,y);
write(#2);

end;

BEGIN
CLRSCR;
RANDOMIZE;
TEXTBACKGROUND(25);
TEXTCOLOR(5);

XNV := 30 ;{DAY LA TOA DO x CUA NGAI VAT , NGAI VAT CHI CAN MOI X .}
{---XDT VA YDT LA CAC TOA DO CUA DOI TUONG.---}
XDT := 20;
YDT := 10;

GOTOXY(25,15);
WRITELN('AN T DE DI CHUYEN NHAN VAT ...') ;

DELAY(2000) ;

VIETDT(XDT,YDT);

{-------------TRO CHOI .. START WRITE------------------}

DIEM := 0;

TREN := 4 + RANDOM(6);
DUOI := 4 + RANDOM(6) ;
L := 0 ;
tangXDT := 1; tangYDT := 2;{-----XDT = CONST , T/M XDT PHAI CO THE BANG XNV. }
tangXNV := 8; TGROI := 120;
WHILE L = 0 DO

BEGIN

{-----TAO CHUONG NGAI VAT-----}

{----TREN VA DUOI LA DO DAI CUA CAC COT NGAI VAT O TREN VA DUOI.}

{TANG MUC DO KHO :}
IF DIEM = 12 THEN BEGIN TGROI := 85; tangXNV := 6; {tangYDT := 2 ;} END;
IF DIEM = 25 THEN BEGIN TGROI := 70; {tangYDT := 2 ;} tangXNV := 4; END;

TAOCNV(XNV,TREN,DUOI);
{-------TAO DOI TUONG --------}

{-- Luc chua co kich thich--- }
WHILE NOT KEYPRESSED DO
BEGIN
DELAY(TGROI);
CLRSCR;
TAOCNV(XNV,TREN,DUOI);
YDT := YDT +1 ;
VIETDT(XDT,YDT) ;

IF (YDT >= 21) OR (YDT = 1) THEN

BEGIN
GOTOXY(25,15) ;
WRITE('GAMEOVER') ;
DELAY(1500);
L := 1;
BREAK;
END ;

END;

IF L = 1 THEN BREAK ;

{-- Luc da co kich thich--- }
IF UPCASE(READKEY) = 'T' THEN
BEGIN

CLRSCR;
XDT := XDT + tangXDT ;
YDT := YDT - tangYDT ;
TAOCNV(XNV,TREN,DUOI);
VIETDT(XDT,YDT);

END;
{----KET THUC PHAN CHINH----/}
{--- XU LY------}
IF (YDT >= 21) OR (YDT = 1) THEN
BEGIN
GOTOXY(25,15) ;
WRITE('GAMEOVER') ;
DELAY(1500);
L := 1;
END ;
IF (XDT = XNV) THEN
BEGIN
IF (YDT <= TREN+1) OR (YDT >= (21 - DUOI)) THEN
BEGIN
GOTOXY(25,15) ;
WRITE('GAMEOVER') ;
DELAY(1500);
L := 1;
END
ELSE
BEGIN
SOUND(25);
SOUND(125);
DIEM:= DIEM +1 ;
XNV := XNV + tangXNV ;
TREN := 5 + RANDOM(4);
DUOI := 5 + RANDOM(5) ;
END;
END;
{--- DOI TUONG DA DI HET XDT > 74 >>> QUA MAN HINH ------}

IF XDT > 74 THEN
BEGIN
CLRSCR;
XDT := 5 ;
XNV := 10;

END;

END;

CLRSCR;
GOTOXY(25,15);
WRITE('DIEM CUA BAN LA: ',DIEM ,' DIEM . ');
GOTOXY(1,1);
{CLRSCR;
GOTOXY(25,15);
WRITE('DIEM CUA BAN LA: ',DIEM);
{---- TAO FILE VA KIEM TRA FILE LUU KET QUA . ----}
DIEM0 := 0;
ASSIGN(_FILE,'D:\TUAN_FLAPPY');

{$I-} {T?t vi?c ki?m tra Vào/Ra}
RESET (_FILE) ;READLN;
{$I+}; {M? vi?c ki?m tra Vào/Ra}

IF IOResult <> 0 THEN {BI LOI >> FILE KHONG TON TAI.}
BEGIN
REWRITE(_FILE ) ;
WRITELN(_FILE,0);
WRITELN(_FILE,'NGUYEN DINH TUAN');
END
ELSE
BEGIN {BEGIN OF ELSE}
IF NOT EOF(_FILE) THEN
BEGIN
READLN(_FILE,DIEM0);
READLN(_FILE,TEN );
END;
IF DIEM > DIEM0 THEN
BEGIN
GOTOXY(25,16);
WRITE('THANH TICH MOI: ',DIEM);
GOTOXY(25,17);
WRITE('THANH TICH CU LA: ',DIEM0,' THUOC VE BAN ',TEN);
ASSIGN(_FILE,'D:\TUAN_FALPPY');
REWRITE(_FILE);
CLRSCR;
GOTOXY(5,1);
WRITE('TEN CUA BAN LA : ');
READLN(TEN);
WRITELN(_FILE,DIEM);
WRITELN(_FILE,TEN);
END
ELSE
BEGIN
GOTOXY(25,17);
WRITE('THANH TICH CAO NHAT LA: ',DIEM0,' THUOC VE BAN ',TEN);
END;
DELAY(2000);
END; {END OF ELSE}

DELAY(3000);}
READLN;
END .

các bạn copy ra notepad rồi lưu vào ổ của trình dịch nhé . Sau đây là một vài hình ảnh của game :)

34 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Mình còn có một vài game viết bằng c++ trên console đơn giản như caro :) mong là giúp ích cho các bạn :)

   Xóa
 2. sao mình không chạy được bạn? Lỗi 5 syntax error

  Trả lờiXóa
 3. bạn ơi sao máy mình lúc chạy chương trình xong nó bị lỗi ghi là " Error 200: Division by zero " là sao v bạn ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời


  1. cai nay het loi r ne PROGRAM Flappy;
   USES CRT;
   VAR TREN,DUOI,L,tangXDT,tangYDT,tangXNV : BYTE ;
   XDT,YDT,XNV,F ,DIEM0,DIEM ,TGROI : INTEGER;
   TEN :STRING;
   _FILE :TEXT;

   procedure TAOCNV(cot,tren,duoi : integer ) ; {---HAM NAY DE TAO CHUONG NGAI VAT.--- }

   var i: integer;

   begin
   for i := 1 to tren do
   begin
   gotoxy(cot,i) ;
   write(#25) ;
   end;

   for i:= 21-duoi to 21 do
   begin
   gotoxy(cot,i) ;
   write(#24);
   end;
   end;

   procedure VIETDT(x,y: integer); {----HAM NAY DUNG DE TAO DOI TUONG.2 BIEN LA TOA DO CUA DOI TUONG-----}

   begin
   f := 20 ;
   gotoxy(x,y);
   write(#2);

   end;

   BEGIN
   CLRSCR;
   RANDOMIZE;
   TEXTBACKGROUND(25);
   TEXTCOLOR(5);

   XNV := 30 ;{DAY LA TOA DO x CUA NGAI VAT , NGAI VAT CHI CAN MOI X .}
   {---XDT VA YDT LA CAC TOA DO CUA DOI TUONG.---}
   XDT := 20;
   YDT := 10;

   GOTOXY(25,15);
   WRITELN('AN T DE DI CHUYEN NHAN VAT ...') ;

   DELAY(2000) ;

   VIETDT(XDT,YDT);

   {-------------TRO CHOI .. START WRITE------------------}

   DIEM := 0;

   TREN := 4 + RANDOM(6);
   DUOI := 4 + RANDOM(6) ;
   L := 0 ;
   tangXDT := 1; tangYDT := 2;{-----XDT = CONST , T/M XDT PHAI CO THE BANG XNV. }
   tangXNV := 8; TGROI := 120;
   WHILE L = 0 DO

   BEGIN

   {-----TAO CHUONG NGAI VAT-----}

   {----TREN VA DUOI LA DO DAI CUA CAC COT NGAI VAT O TREN VA DUOI.}

   {TANG MUC DO KHO :}
   IF DIEM = 12 THEN BEGIN TGROI := 85; tangXNV := 6; {tangYDT := 2 ;} END;
   IF DIEM = 25 THEN BEGIN TGROI := 70; {tangYDT := 2 ;} tangXNV := 4; END;

   TAOCNV(XNV,TREN,DUOI);
   {-------TAO DOI TUONG --------}

   {-- Luc chua co kich thich--- }
   WHILE NOT KEYPRESSED DO
   BEGIN
   DELAY(TGROI);
   CLRSCR;
   TAOCNV(XNV,TREN,DUOI);
   YDT := YDT +1 ;
   VIETDT(XDT,YDT) ;

   IF (YDT >= 21) OR (YDT = 1) THEN

   BEGIN
   GOTOXY(25,15) ;
   WRITE('GAMEOVER') ;
   DELAY(1500);
   L := 1;
   BREAK;
   END ;

   END;

   IF L = 1 THEN BREAK ;

   {-- Luc da co kich thich--- }
   IF UPCASE(READKEY) = 'T' THEN
   BEGIN

   CLRSCR;
   XDT := XDT + tangXDT ;
   YDT := YDT - tangYDT ;
   TAOCNV(XNV,TREN,DUOI);
   VIETDT(XDT,YDT);

   END;
   {----KET THUC PHAN CHINH----/}
   {--- XU LY------}
   IF (YDT >= 21) OR (YDT = 1) THEN
   BEGIN
   GOTOXY(25,15) ;
   WRITE('GAMEOVER') ;
   DELAY(1500);
   L := 1;
   END ;
   IF (XDT = XNV) THEN
   BEGIN
   IF (YDT <= TREN+1) OR (YDT >= (21 - DUOI)) THEN
   BEGIN
   GOTOXY(25,15) ;
   WRITE('GAMEOVER') ;
   DELAY(1500);
   L := 1;
   END
   ELSE
   BEGIN
   SOUND(25);
   SOUND(125);
   DIEM:= DIEM +1 ;
   XNV := XNV + tangXNV ;
   TREN := 5 + RANDOM(4);
   DUOI := 5 + RANDOM(5) ;
   END;
   END;
   {--- DOI TUONG DA DI HET XDT > 74 >>> QUA MAN HINH ------}

   IF XDT > 74 THEN
   BEGIN
   CLRSCR;
   XDT := 5 ;
   XNV := 10;

   END;

   END;

   CLRSCR;
   GOTOXY(25,15);
   WRITE('DIEM CUA BAN LA: ',DIEM ,' DIEM . ');
   GOTOXY(1,1);
   {CLRSCR;
   GOTOXY(25,15);
   WRITE('DIEM CUA BAN LA: ',DIEM);
   {---- TAO FILE VA KIEM TRA FILE LUU KET QUA . ----}
   DIEM0 := 0;
   ASSIGN(_FILE,'D:\TUAN_FLAPPY');

   {$I-} {T?t vi?c ki?m tra Vào/Ra}
   RESET (_FILE) ;READLN;
   {$I+}; {M? vi?c ki?m tra Vào/Ra}

   IF IOResult <> 0 THEN {BI LOI >> FILE KHONG TON TAI.}
   BEGIN
   REWRITE(_FILE ) ;
   WRITELN(_FILE,0);
   WRITELN(_FILE,'NGUYEN DINH TUAN');
   END
   ELSE
   BEGIN {BEGIN OF ELSE}
   IF NOT EOF(_FILE) THEN
   BEGIN
   READLN(_FILE,DIEM0);
   READLN(_FILE,TEN );
   END;
   IF DIEM > DIEM0 THEN
   BEGIN
   GOTOXY(25,16);
   WRITE('THANH TICH MOI: ',DIEM);
   GOTOXY(25,17);
   WRITE('THANH TICH CU LA: ',DIEM0,' THUOC VE BAN ',TEN);
   ASSIGN(_FILE,'D:\TUAN_FALPPY');
   REWRITE(_FILE);
   CLRSCR;
   GOTOXY(5,1);
   WRITE('TEN CUA BAN LA : ');
   READLN(TEN);
   WRITELN(_FILE,DIEM);
   WRITELN(_FILE,TEN);
   END
   ELSE
   BEGIN
   GOTOXY(25,17);
   WRITE('THANH TICH CAO NHAT LA: ',DIEM0,' THUOC VE BAN ',TEN);
   END;
   DELAY(2000);
   END; {END OF ELSE}

   DELAY(3000);
   READLN;
   END .

   Xóa
 4. lam sao de choi ban? no chay nhanh qua ban oi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thể thay đổi hàm DELAY(time) trong hàm nhé ;)

   Xóa
 5. lam sao de choi ban? no chay nhanh qua ban oi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn có thể chỉnh thời gian delay :)

   Xóa
 6. sao mình ko paste ra đc vậy

  Trả lờiXóa
 7. nó báo syntax error

  Trả lờiXóa
 8. Nè mấy bạn ơi cho mk hỏi tí h muốn làm game này là mk phải gỏ y chang đoạn VBản trên hay là mk còn phải sửa đổi j nửa k

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. co nha bn minh sua lenh dela(3000);} o an cuoi lai thanh delay(3000);la choi dc tai ban ko de y chu luc mih xem lai thi moi biet loi

   Xóa
 9. bạn có game sudoku viết = pascal ko? :3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình không có nhé bạn :) .

   Xóa
  2. thế cần ko, cho nà :3
   nhưg mà là nó tự giải, mik cho vào rùi nó giải ra :)

   Xóa
 10. Mình cũng muốn học lập trình mà khó quá à

  Trả lờiXóa
 11. sao lúc chạy màn hình ghi là file không tồn tại, làm thế nào để sửa hả bạn?

  Trả lờiXóa
 12. Xem thử code Flappy Bird của mình nhé, ngắn gọn hơn nhiều.
  Có link download mã nguồn trong video đó.
  https://www.youtube.com/watch?v=HROiX1KWaa8

  Trả lờiXóa
 13. Xem thử code Flappy Bird của mình nhé, ngắn gọn hơn nhiều.
  Có link download mã nguồn trong video đó.
  https://www.youtube.com/watch?v=HROiX1KWaa8

  Trả lờiXóa
 14. Cho mình xin code của 3 game khác cũng viết bằng Pascal đi. Mình rất cần gấp lắm.Cảm ơn bạn nhiều.

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. ctrinh chạy xong nó báo lỗi mà mình ko biết lỗi gì hết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. loi delay(3000):} o ke cuoi kia,sua lai thanh delay(3000); a choi dc ak

   Xóa
 17. bai nay ban tuan dang hi minh nhan xet la cay lenh delay(3000);} la sai phai sua lai thanh delay(3000); nha ban tuan

  Trả lờiXóa
 18. 'can't find unit CRT used by flappy' la loi gi vay a ?

  Trả lờiXóa
 19. may cai ------------------ la sao vay

  Trả lờiXóa