Lập trình

Lập trình

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Game dò mìn viết bằng C++ trên console

Dưới đây là game dò mìn do mình biết bằng C++ rất mong nó có ích cho các bạn :)
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>

struct ToaDo{
int _x;
int _y;

ToaDo(int x, int y);
};

ToaDo::ToaDo(int x, int y){
this->_x = x;
this->_y = y;
}

using namespace std;

#define YMAX 50
#define XMAX 50
//Row 0 = column 0 = 10
#define X0 10
#define Y0 10
#define CHAR 219
#define BOOM 100

void resizeConsole(int width, int height);
void textcolor(int x);
void gotoxy(int x, int y);
void XoaManHinh();

void setScreen();
void init2D(int** arr, int c, int r);

void randBoom(int** arr, int c, int r);
void setCell(int** arr, int c, int r);
int countBoom(int** arr, int x, int y, int col, int row);
void creatMapBoom(int **arr, int numCol, int numRow);

inline void playGame(ToaDo * pnt, ToaDo * pntArr, int numCol, int numRow, int** arr, int* boomNotRemoved, int* realBomNotRemoved);
void covertCoordToArr(ToaDo * pnt, const ToaDo * pntArr);
void movePointer(ToaDo * pnt, ToaDo * pntArr, int numCol, int numRow);
void updateBoomRemove(const int* bomNotRemoved);

void printArr(int** Arr, int* numCol, int* numRow){
for(int i = 0; i < *numCol ; i++){
for(int j = 0; j < *numRow ; j++){
if(Arr[i][j] == -1) cout << "* ";
else cout << Arr[i][j] << " ";
}
cout << endl;
}
}

int main(){

    int bomNotRemoved = BOOM;
    int realBomNotRemoved = BOOM;
   
int numCol = XMAX - X0 + 10;
int numRow = YMAX - Y0 + 10;
int **arr = new int*[numCol];

for (int i = 0; i < numCol; i++){
arr[i] = new int[numRow];
}

numCol -= 16;
numRow -= 16;

creatMapBoom(arr, numCol, numRow);
ToaDo pnt(X0 + 3, Y0 + 3);
ToaDo pntArr(0, 0);
resizeConsole(600, 800);
setScreen();
//printArr(arr, &numCol, &numRow);

    updateBoomRemove(&bomNotRemoved);
gotoxy(pnt._x, pnt._y);
playGame(&pnt, &pntArr, numCol, numRow, arr, &bomNotRemoved, &realBomNotRemoved);


_getch();
return 0;
}

// Hàm thay đ?i kích c? c?a khung cmd.
void resizeConsole(int width, int height)
{
SetConsoleTitle("Developer : Nguyen Dinh Tuan - theiron1997@gmail.com");
HWND console = GetConsoleWindow();
RECT r;
GetWindowRect(console, &r);
MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm tô màu.
void textcolor(int x)
{
HANDLE mau;
mau = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleTextAttribute(mau, x);
}

// Hàm d?ch chuy?n con tr? đ?n t?a đ? x, y.
void gotoxy(int x, int y)
{
HANDLE hConsoleOutput;
COORD Cursor_an_Pos = { x - 1, y - 1 };
hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput, Cursor_an_Pos);
}

// Hàm xóa màn h?nh.
void XoaManHinh()
{
HANDLE hOut;
COORD Position;
hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
Position.X = 0;
Position.Y = 0;
SetConsoleCursorPosition(hOut, Position);
}

void setScreen(){
resizeConsole(800, 600);
for (int i = X0; i <= XMAX; i++){
textcolor(14);
gotoxy(i, Y0);
cout << char(CHAR);
gotoxy(i, YMAX);
cout << char(CHAR);
}

for (int i = Y0; i <= YMAX; i++){
textcolor(14);
gotoxy(X0, i);
cout << char(CHAR);
gotoxy(XMAX, i);
cout << char(CHAR);
}

for (int i = X0 + 3; i <= XMAX - 3; i++){
for (int j = Y0 + 3; j <= YMAX - 3; j++){
if (i % 2 == 0){
if (j % 2 == 0){
textcolor(8);
gotoxy(i, j);
cout << char(CHAR);
}
else{
textcolor(5);
gotoxy(i, j);
cout << char(CHAR);
}
}
else{
if (j % 2 == 0){
textcolor(5);
gotoxy(i, j);
cout << char(CHAR);
}
else{
textcolor(8);
gotoxy(i, j);
cout << char(CHAR);
}
}
}
}

textcolor(7);
}

void init2D(int** arr, int c, int r){
for (int i = 0; i < c; i++){
for (int j = 0; j < r; j++){
arr[i][j] = 0;
}
}
}

void randBoom(int** arr, int c, int r){
int boom = BOOM;
int x, y;
while (boom){
do{
x = rand() % c;
y = rand() % r;
} while (arr[x][y] != 0);
arr[x][y] = -1; // Number -1 represent "boom" .
boom--;
}
}

void setCell(int** arr, int c, int r){
for (int i = 0; i < c; i++){
for (int j = 0; j < r; j++){
if (arr[i][j] != -1){
arr[i][j] = countBoom(arr, i, j, c, r);
}
}
}
}

int countBoom(int** arr, int x, int y, int col, int row){
int numBoom = 0;
for (int i = -1; i <= 1; i++){
for (int j = -1; j <= 1; j++){
if ((i != 0 || j != 0) && 0 <= x + i && x + i < col && 0 <= y + j && y + j < row){
if (arr[x + i][y + j] == -1){
numBoom++;
}
}
}
}
return numBoom;
}

void creatMapBoom(int **arr, int numCol, int numRow){
init2D(arr, numCol, numRow);
srand(time(NULL));
randBoom(arr, numCol, numRow);
setCell(arr, numCol, numRow);
}

 void movePointer(ToaDo * pnt, ToaDo * pntArr, int numCol, int numRow){

if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT)){
if (pntArr->_y > 0){
--(pntArr->_y);
covertCoordToArr(pnt, pntArr);
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
}
}
if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)){
if (pntArr->_y < numCol){
++(pntArr->_y);
covertCoordToArr(pnt, pntArr);
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
}
}
if (GetAsyncKeyState(VK_UP)){
if (pntArr->_x > 0){
--pntArr->_x;
covertCoordToArr(pnt, pntArr);
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
}
}
if (GetAsyncKeyState(VK_DOWN)){
if (pntArr->_x < numRow){
pntArr->_x++;
covertCoordToArr(pnt, pntArr);
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
}
}

Sleep(100);
}

void areaOpen(int** arr, const ToaDo* pnt, const ToaDo* pntArr, int numCol, int numRow);

void updateBoomRemove(const int* boomNotRemoved);

 void actionPointer(ToaDo * pnt, ToaDo * pntArr, int numCol, int numRow, int** arr
                         , int* bomNotRemoved, int* realBomNotRemoved){
if (GetAsyncKeyState(VK_SPACE)){
if (arr[pntArr->_x][pntArr->_y] == -1){
cout << "*";
gotoxy(65, 18);
textcolor(14);
cout << "Thua roi .";
cin.ignore(1);
exit(0);
}
else{
if (/*arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 0 &&*/ arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 13){
if(arr[pntArr->_x][pntArr->_y] == 0){
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
cout << " ";
arr[pntArr->_x][pntArr->_y] = 13;
areaOpen(arr, pnt, pntArr, numCol, numRow);
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
 }
}
if(arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 0 && arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 15 // 15 is removed boom
       && arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 13){ // 13 is opened cell
  gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
   cout << arr[pntArr->_x][pntArr->_y];
   areaOpen(arr, pnt, pntArr, numCol, numRow);
   gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
 }
}
}

if(GetAsyncKeyState(VK_BACK)){
if(arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 13 && arr[pntArr->_x][pntArr->_y] != 15){
if(arr[pntArr->_x][pntArr->_y] == -1){
--(*realBomNotRemoved);
//gotoxy(1, 1);
//textcolor(12);
//cout << "tt " << (*realBomNotRemoved);
//Win
if((*realBomNotRemoved) == 0){
       gotoxy(65, 18);
       textcolor(14);
       cout << "Thang ^^ .";
       cin.ignore(1);
       exit(0);
}
}
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
textcolor(12);
cout << char(CHAR);
arr[pntArr->_x][pntArr->_y] = 15; // Removed Boom
(*bomNotRemoved)--;
updateBoomRemove(bomNotRemoved);
gotoxy(pnt->_x, pnt->_y);
textcolor(7);
}
//if()
}

Sleep(100);
 }

void covertCoordToArr(ToaDo * pnt, const ToaDo * pntArr){
pnt->_x = X0 + 3 + pntArr->_y;
pnt->_y = Y0 + 3 + pntArr->_x;
}

inline void playGame(ToaDo * pnt, ToaDo * pntArr, int numCol, int numRow, int** arr, int* boomNotRemoved, int* realBomNotRemoved){
while (1){
movePointer(pnt, pntArr, numCol, numRow);
actionPointer(pnt, pntArr, numCol, numRow, arr, boomNotRemoved, realBomNotRemoved);

}

}

void areaOpen(int** arr,const ToaDo* pnt,const ToaDo* pntArr, int numCol, int numRow){
for(int i = -2; i <= 2; i++){
for(int j = -2; j <= 2; j++){
if(0 <= pntArr->_x + i && pntArr->_x + i < numCol &&
                 0 <= pntArr->_y + j && pntArr->_y + j < numRow){
                  if(arr[pntArr->_x + i][pntArr->_y + j] != 13 && arr[pntArr->_x + i][pntArr->_y + j] != 15
  && arr[pntArr->_x + i][pntArr->_y + j] != -1){
                  gotoxy(pnt->_x + j, pnt->_y + i);
                   if(arr[pntArr->_x + i][pntArr->_y + j] == 0) cout << " ";
                   else{
                    cout << (arr[pntArr->_x + i][pntArr->_y + j]);
}
                   arr[pntArr->_x + i][pntArr->_y + j] = 13;
 }

}
}
}
}

void updateBoomRemove(const int* boomNotRemoved){
gotoxy(20, 5);
cout << "BOOM : " << *boomNotRemoved;
}Rất mong các bạn góp ý :)

Các bạn ấn space để dò mìn và Backspace để đặt cờ :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét