Lập trình

Lập trình

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Game rắn săn mồi viết bằng C++ và kĩ thuật lập trình hướng đối tượng (OOP)

đây là game rắn săn mồi được viết bằng C++ .

File header :
snake.h
link : http://pastebin.com/10aTLYDw

file snake.cpp
link : http://pastebin.com/H3set5cw

file main.cpp :

#include <iostream>
#include "snake.h"
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(){
snake ob;
ob.veKhung();

while (1){
ob.veRan();
ob.veTao();

ob.dieuKhien();
ob.kiemTraAn();
ob.kiemTraThua();
}

_getch();
return 0;
}

Chế độ trên cho phép bạ chạm vào cơ thể của mình có một mode khác không cho phép bạn tự đâm mình . Bạn chỉ cần thêm code sau vào trong hàm kiemTraThua();

// mode dam la chet
for (int i = 1; i < soDuoi; i++){
if (tail[0].x == tail[i].x && tail[0].y == tail[i].y){
gameOver = true;
}
}

Vì nó được viết rất đơn giản nên rất mong nó có ích cho các bạn.

1 nhận xét: