Lập trình

Lập trình

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

[Cover game] Viết game hứng trứng đơn giản bằng C++ với hướng cấu trúc.

#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

#define CHR 219
#define X0 3
#define Y0 7
#define XMAX 75
#define YMAX 40
int diem = 0, lan = 0;

struct ToaDo{
int x;
int y;
};

int mang[100][100];

void resizeConsole(int width, int height);
void textcolor(int x);
void gotoxy(int x, int y);
void XoaManHinh();
void veXo(int x, int y);
void xoaXo(int x, int y);
void veKhung();
void init();
void move();
void ve();
void randTrung();
void kiemTra(ToaDo gio);

void ve1(){
for(int i = XMAX - 1; i > X0; i--){
for(int j = YMAX-1; j > Y0; j--){
gotoxy(i, j);
cout << mang[i][j];
}
}
}


int main(){
ToaDo gio;
gio.x = 7;
gio.y = YMAX - 1;
init();
veKhung();
veXo(gio.x, gio.y);

while(1){
randTrung();
if(GetAsyncKeyState(VK_LEFT) && gio.x > 4){
xoaXo(gio.x, gio.y);
gio.x--;
veXo(gio.x, gio.y);
}
if(GetAsyncKeyState(VK_RIGHT) && gio.x < XMAX - 5){
xoaXo(gio.x, gio.y);
gio.x++;
veXo(gio.x, gio.y);
}
ve();
//ve1();
Sleep(100);
move();


kiemTra(gio);

//getch();
}

getch();
return 0;
}

// Hàm thay d?i kích c? c?a khung cmd.
void resizeConsole(int width, int height)
{
HWND console = GetConsoleWindow();
RECT r;
GetWindowRect(console, &r);
MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm tô màu.
void textcolor(int x)
{
HANDLE mau;
mau = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleTextAttribute(mau, x);
}

// Hàm d?ch chuy?n con tr? d?n t?a d? x, y.
void gotoxy(int x, int y)
{
HANDLE hConsoleOutput;
COORD Cursor_an_Pos = { x - 1, y - 1 };
hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput, Cursor_an_Pos);
}

// Hàm xóa màn hình.
void XoaManHinh()
{
HANDLE hOut;
COORD Position;
hOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
Position.X = 0;
Position.Y = 0;
SetConsoleCursorPosition(hOut, Position);
}

void veXo(int x, int y){ // vẽ giỏ trứng
textcolor(9);
gotoxy(x, y);
cout << char(CHR);
gotoxy(x, y - 1);
cout << char(CHR);
gotoxy(x+1, y);
cout << char(CHR);
gotoxy(x+2, y);
cout << char(CHR);
gotoxy(x+3, y);
cout << char(CHR);
gotoxy(x+4, y);
cout << char(CHR);
gotoxy(x+4, y-1);
cout << char(CHR);
}

void xoaXo(int x, int y){ // xóa giỏ trứng
textcolor(9);
gotoxy(x, y);
cout << " ";
gotoxy(x, y - 1);
cout << " ";
gotoxy(x+1, y);
cout << " ";
gotoxy(x+2, y);
cout << " ";
gotoxy(x+3, y);
cout << " ";
gotoxy(x+4, y);
cout << " ";
gotoxy(x+4, y-1);
cout << " ";
}

void veKhung(){
resizeConsole(800, 600);
textcolor(12);
for(int i = X0; i <= XMAX; i++){
gotoxy(i, Y0);
cout << char(CHR);
gotoxy(i, YMAX);
cout << char(CHR);
}

for(int j = Y0; j <= YMAX; j++){
gotoxy(X0, j);
cout << char(CHR);
gotoxy(XMAX, j);
cout << char (CHR);
}
}

void init(){
for(int i = 0; i < 100; i++){
for(int j = 0; j < 100; j++){
mang[i][j] = 0;
}
}
}

void move(){
for(int i = XMAX - 1; i >= X0; i--){ // di chuyển các ô trong ma trân theo chiều xuống dười
for(int j = YMAX-1; j >= Y0; j--){
if(mang[i][j] == 1){
mang[i][j] = 0;
gotoxy(i, j);
cout << " ";
mang[i][j+1] = 1;
}
}
}
}

void ve(){
textcolor(6);

for(int i = XMAX - 1; i > X0; i--){
for(int j = YMAX-1; j > Y0; j--){
if(mang[i][j] == 1){
gotoxy(i, j);
cout << "O";
}
else{
//if(mang[i][j] == 0){
// gotoxy(i, j);
// cout << " ";
//}
}
}
}
}

void randTrung(){ // hàm này tạo tọa độ bất kì của trứng
    //static int i = 0;
    if(lan % 5 == 0){
    srand(time(NULL));
int x = (rand()*rand()) % (XMAX- X0 + 1) + X0;

mang[x][Y0+1] = 1;
//gotoxy(x, Y0+1);
//cout << "!" << lan;
//getch();
}
if(lan > 30) lan = 0;
lan ++;
}

void kiemTra(ToaDo gio){ //kiểm tra xem trứng có vào giở hay không
//static int diem = 0;
for(int i = gio.x; i < gio.x+4; i++){
if(mang[i][gio.y-1] == 1) diem++;
}
gotoxy(5, 1);
textcolor(9);
cout << "Diem : " << diem;
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét